Watch2Day.nl is de grootste online horlogeverkoper binnen Nederland en België. Watch2Day koopt horloges wereldwijd in. Een horloge dat een defect vertoont, zal door de reparatieafdeling van Watch2Day zorgvuldig beoordeeld worden en vervolgens worden gerepareerd door één van de eigen reparateurs van Watch2Day of door de leverancier van het horloge. 


Iedere horlogeverkoper (of het nu een fysieke winkel is of een webwinkel) heeft te maken met een tijdrovend reparatietraject in geval een horloge voor reparatie (al dan niet onder garantie) retour moet worden gestuurd naar de fabrikant of leverancier. Watch2Day neemt uiteraard de zorg op zich om een horloge zo snel mogelijk te laten repareren.  


Watch2Day onderscheidt zich van andere horlogeverkopers door de eigen reparatieafdeling, met gediplomeerd personeel dat professioneel is opgeleid tot horlogereparateur (veel juweliers en warenhuizen beschikken niet over tot horlogereparateur opgeleid personeel). Watch2Day kan hierdoor uitstekende service verlenen.